Державні стипендії

Державні стипендії:

 • академічні стипендії;
 • соціальні стипендії;
 • академічна стипендія Президента України;
 • Соціальна стипендія Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей
 • Іменна стипендія Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів;
 • Стипендія голови Івано-Франківської ОДА;
 • Академічні стипендії імені державних діячів першого українського уряду;
 • Академічні стипендії імені Героїв Небесної Сотні;
 • Академічна стипендія імені М. С. Грушевського;
 • Академічні стипендії Кабінету Міністрів України студентам вищих навчальних закладів та аспірантам;
 • стипендії Президента України переможцям Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика та Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка та інші.

Академічні стипендії студентам призначаються стипендіальними комісіями факультетів (навчально-наукових інститутів, коледжу) згідно з рейтингом успішності, який складається на підставі об’єктивних та прозорих характеристик, прямих вимірів навчальних досягнень здобувачів вищої освіти з кожного навчального предмета (дисципліни) та додаткових балів, визначених згідно «Правилами призначення і виплати академічних і соціальних стипендій у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», затвердженими Вченою Радою університету та введеними в дію наказом ректора №81 від 09.02.2017 р. До рейтингу успішності включаються всі студенти, які навчаються на певному факультеті (в навчально-науковому інституті, коледжі) за денною формою навчання, за відповідними курсом та спеціальністю.

Рейтинг успішності, відповідно до якого студентам призначаються і виплачуються академічні стипендії, формується за результатами останнього навчального семестру на факультеті (в навчально-науковому інституті, коледжі), на курсі і за кожною спеціальністю на підставі успішності з кожного навчального предмета (дисципліни) з урахуванням участі у науковій, науково-технічній діяльності, творчій активності, громадському житті та спортивній діяльності.

До стипендіальних списків не включаються студенти, які набрали кількість балів, меншу за межу незадовільного навчання. Також не отримують права на стипендію особи, які мають академічну заборгованість.

Рішенням керівника навчального закладу таким особам може встановлюватися строк, упродовж якого вони можуть покращити результати навчання, але не більш як до дати початку наступного навчального семестру згідно із навчальним планом за відповідною спеціальністю (напрямом підготовки). У разі, коли у визначений строк академічну заборгованість* не ліквідовано, здобувач вищої освіти підлягає відрахуванню з числа осіб, які навчаються за державним замовленням.

Стипендія студентам першого курсу виплачується за рейтинговою системою на підставі результатів ЗНО, її розмір завжди мінімальний.

Можливість отримання стипендії після зимової сесії залежить від середнього бала, отриманого за результатами складання іспитів.

Якщо стипендіат має право на призначення кількох академічних стипендій, нарахуванню підлягає лише одна – більшого розміру. Винятком є випадки, коли інше прямо передбачено діючим законодавством.

 Розміри стипендій студентів закладів вищої освіти:

ІІІ-IV рівень акредитації

Академічна 

мінімальна, звичайна 

2000,00 

 

відмінник, звичайна 

2910,00 

 

мінімальна, окремі спеціальності 

2550,00 

 

відмінник, окремі спеціальності 

3711,00 

І-рівень акредитації

Академічна 

мінімальна, звичайна 

1510,00 

 

відмінник, звичайна 

2197,00 

 Перелік спеціальностей, для яких встановлюються академічні стипендії у підвищеному розмірі:

Код спеціальності

Найменування спеціальності (спеціалізації)

014

Середня освіта (математика, біологія, фізика, хімія, інформатика)

016

Спеціальна освіта

091

Біологія

103

Науки про Землю

104

Фізика та астрономія

105

Прикладна фізика та наноматеріали

111

Математика

132

Матеріалознавство

 

Соціальні стипендії. Право на соціальну стипендію мають студенти Університету, які навчаються за денною формою за державним замовленням, за результатами навчального семестру не мають академічної заборгованості, незадовільних результатів навчання, включені до рейтингу успішності, не перебувають в академічній відпустці та належать до таких категорій осіб:

1) діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування та особи із їх числа у разі продовження навчання до 23 років або до закінчення Університету, а також студенти Університету, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, згідно із статтею 62 Закону України “Про вищу освіту” та статтею 8 Закону України “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”;

2) особи, які мають право на отримання соціальної стипендії відповідно до статей 20-22 і 30 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

3) шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки відповідно до статті 5 Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці”;

4) які стали студентами впродовж трьох років після здобуття базової та/або повної загальної середньої освіти, батьки яких є шахтарями, що мають не менш як 15 років стажу підземної роботи або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи яким встановлено інвалідність I або II групи, відповідно до статті 5 Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці»;

5) осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та їх дітей (до закінчення дітьми навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”;

6) дітей, один з батьків яких загинув (пропав безвісти), помер внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи захворювання (одержаного в період участі в антитерористичній операції) у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів (до закінчення Університету, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”;

7) діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту (до закінчення Університету, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”;

8) діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи (до закінчення навчання в Університеті, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”;

9) діти з інвалідністю та особи з інвалідністю I-III групи;

10) студенти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”.

11) осіб з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та їх дітей (до закінчення дітьми навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”.

Порядок звернення за призначенням соціальної стипендії:

Для одержання консультативної допомоги щодо коректного написання заяви на призначення соціальної стипендії та встановлення належності оформлення документів, студенти звертаються у деканат факультету (навчально-наукового інституту, коледжу.

Заява про призначення соціальної стипендії повинна містити: прізвище, ім’я та по батькові студента; число, місяць, рік його народження; зареєстроване та фактичне місце проживання; підставу для отримання соціальної стипендії.

До заяви додаються документи відповідно до соціальної категорії студента (постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045).  Просимо звернути увагу, що копії, які потрібні для оформлення заяви, мають бути завірені у Загальному відділі (26 каб.) за наявністю оригіналів документів.

Заява про призначення соціальної стипендії із належними документами подається для погодження голові стипендіальної комісії відповідного факультету / навчально-наукового інституту / коледжу. Голова стипендіальної комісії факультету / навчально-наукового інституту / коледжу, чи уповноважені ним заступники відповідають за перевірку факту включення відповідного студента до рейтингу успішності (відсутність академічної заборгованості, незадовільного навчання) та достовірності інформації, що міститься у поданих студентом документах.

До 20 числа кожного місяця секретар / диспетчер деканату факультету / навчально-наукового інституту / дирекції коледжу передає такі документи Стипендіальній комісії Університету (Навчально-методичний відділ (222 каб.)).

Університет до 5 числа кожного місяця подає до органів соціального захисту населення списки студентів, яким призначено соціальну стипендію. Виплата стипендії здійснюється після перерахунку Університету відповідних коштів Міністерством соціальної політики України через органи соціального захисту.

 Перелік документів для отримання соціальної стипендії

*просимо звернути увагу, що копії, які потрібні для оформлення заяви, мають бути завірені у Загальному відділі (26 каб.) за наявністю оригіналів документів.

1) Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування та особи із їх числа:

– заяву (у якій вказано: ПІБ; число, місяць, рік народження; зареєстроване та фактичне місце проживання; підстава для отримання соціальної стипендії);

– копію паспорта громадянина України;

– копію свідоцтва про народження;

 – копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті);

– копія студентського квитка (у разі неможливості подачі копії студентського квитка подається копія довідки про навчання студента в Університеті);

– Копію рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, або витяг з обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини позбавленої батьківського піклування;

– Копію свідоцтва про смерть батьків.

2) Особи, які мають право на отримання соціальної стипендії відповідно до статей 20-22 і 30 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи“:

– заяву   (у якій вказано: ПІБ; число, місяць, рік народження; зареєстроване та фактичне місце проживання; підстава для отримання соціальної стипендії);

– копію паспорта громадянина України;

– копію свідоцтва про народження;

– копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті);

– копія студентського квитка (у разі неможливості подачі копії студентського квитка подається копія довідки про навчання студента в Університеті);

– копію відповідного посвідчення, що підтверджує статус особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, або копію довідки встановленого зразка, виданої неповнолітній дитині померлого громадянина, віднесеного до категорії 1, 2, 3 учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою.

3) Шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки відповідно до статті 5 Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці”, а також 4) осіб, які стали студентами впродовж трьох років після здобуття базової та/або повної загальної середньої освіти, батьки яких є шахтарями, що мають не менш як 15 років стажу підземної роботи або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи яким встановлено інвалідність I або II групи, відповідно до статті 5 Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці“:

– заяву   (у якій вказано: ПІБ; число, місяць, рік народження; зареєстроване та фактичне місце проживання; підстава для отримання соціальної стипендії);

– копію паспорта громадянина України;

– копію свідоцтва про народження;

– копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті);

– копія студентського квитка (у разі неможливості подачі копії студентського квитка подається копія довідки про навчання студента в Університеті);

– копію довідки з гірничого підприємства із зазначенням стажу підземної роботи;

– копію атестату про здобуття базової та/або повної загальної середньої освіти;

– копію акту про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, за формою Н-1 згідно з додатком 4 до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою КМ України від 30 листопада 2011 р. № 1232 «Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві»;

– копію довідки медико-соціальної експертизи;

– копію свідоцтва про смерть батька/матері.

ПРИМІТКА. У разі неможливості подання довідки з гірничого підприємства із зазначенням стажу підземної роботи подається довідка з Пенсійного фонду України із зазначенням стажу підземної роботи.

5) осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та їх дітей (до закінчення навчання в Університеті, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”:

– заяву   (у якій вказано: ПІБ; число, місяць, рік народження; зареєстроване та фактичне місце проживання; підстава для отримання соціальної стипендії);

– копію паспорта громадянина України;

– копію свідоцтва про народження;

– копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті);

– копія студентського квитка (у разі неможливості подачі копії студентського квитка подається копія довідки про навчання студента в Університеті);

– копію посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності встановленого зразка;

– копію посвідчення учасника бойових дій встановленого зразка;

– довідку органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, за зареєстрованим (фактичним) місцем проживання з посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус учасника бойових дій, або копію довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, або копію довідки про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення.

6)  дітей, один з батьків яких загинув (пропав безвісти), помер внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи захворювання (одержаного в період участі в антитерористичній операції) у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів (до закінчення навчання в Університеті, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”:

– заяву   (у якій вказано: ПІБ; число, місяць, рік народження; зареєстроване та фактичне місце проживання; підстава для отримання соціальної стипендії);

– копію паспорта громадянина України;

– копію свідоцтва про народження;

 – копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті);

– копія студентського квитка (у разі неможливості подачі копії студентського квитка подається копія довідки про навчання студента в Університеті);

– копію свідоцтва про смерть батька/матері;

– копію документа, що підтверджує загибель (зникнення безвісті) одного з батьків, виданий військовим формуванням, правоохоронним органом спеціального призначення, або рішення суду про визнання безвісно відсутнім (оголошення померлим);

– копію довідки медико-соціальної експертизи.

7) Діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту (до закінчення Університету, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”:

– заяву   (у якій вказано: ПІБ; число, місяць, рік народження; зареєстроване та фактичне місце проживання; підстава для отримання соціальної стипендії);

– копію паспорта громадянина України;

– копію свідоцтва про народження;

– копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті);

– копія студентського квитка (у разі неможливості подачі копії студентського квитка подається копія довідки про навчання студента в Університеті);

– копію свідоцтва про смерть батька/матері;

– копію довідки або посвідчення встановленого зразка члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни;

– довідку органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, за зареєстрованим (фактичним) місцем проживання з посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни.

8) Діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи (до закінчення навчання в Університеті, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”:

– заяву   (у якій вказано: ПІБ; число, місяць, рік народження; зареєстроване та фактичне місце проживання; підстава для отримання соціальної стипендії);

– копію паспорта громадянина України;

– копію свідоцтва про народження;

– копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті);

– копія студентського квитка (у разі неможливості подачі копії студентського квитка подається копія довідки про навчання студента в Університеті);

 – копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

9) Діти з інвалідністю та особи з інвалідністю I-III групи:

– заяву   (у якій вказано: ПІБ; число, місяць, рік народження; зареєстроване та фактичне місце проживання; підстава для отримання соціальної стипендії);

– копію паспорта громадянина України;

– копію свідоцтва про народження;

– копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті);

– копія студентського квитка (у разі неможливості подачі копії студентського квитка подається копія довідки про навчання студента в Університеті);

– копію медичного висновку про дитину-інваліда до 18 років або копію довідки медико-соціальної експертизи.

10) Студенти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”:

 

– заяву   (у якій вказано: ПІБ; число, місяць, рік народження; зареєстроване та фактичне місце проживання; підстава для отримання соціальної стипендії);

– копію паспорта громадянина України;

– копію свідоцтва про народження;

 – копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті);

– копія студентського квитка (у разі неможливості подачі копії студентського квитка подається копія довідки про навчання студента в Університеті);

 – копію довідки органу соціального захисту населення про призначення сім’ї допомоги відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”.

11) осіб з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та їх дітей (до закінчення дітьми навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”:

– заяву   (у якій вказано: ПІБ; число, місяць, рік народження; зареєстроване та фактичне місце проживання; підстава для отримання соціальної стипендії);

– копію паспорта громадянина України;

– копію свідоцтва про народження;

– копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті);

– копія студентського квитка (у разі неможливості подачі копії студентського квитка подається копія довідки про навчання студента в Університеті);

– копію посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни встановленого зразка.

 

Академічна стипендія Президента України.

Академічні  стипендії  Президента  України  призначаються студентам-відмінникам вищих   навчальних   закладів   України   та  аспірантам, які найбільш відзначилися  в  навчальній  та  науковій роботі.

Розмір академічної стипендії Президента України для студентів денної форми навчання вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями “бакалавр”, “магістр”, становить 2720 гривень на місяць.

Розмір академічної стипендії Президента України для студентів денної форми навчання вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” становить 2130 гривень на місяць.

Призначення  академічних  стипендій  Президента  України студентам  вищих  навчальних закладів здійснюється двічі на рік за результатами   екзаменаційної   сесії  протягом  місяця  після  її закінчення,  аспірантам  –  один  раз  на  рік.

Кандидат на призначення стипендії висувається ВНЗ за погодженою з органом студентського самоврядування пропозицією вченої ради з числа студентів, які за результатами літнього семестрового контролю мають відмінні оцінки з кожної навчальної дисципліни та які мають найбільші успіхи у навчанні та науковій роботі.

Умови, які дозволяють претендувати на академічну стипендію Президента України: навчання на денній державній формі навчання; останні 2 сесії повинні бути здані на «відмінно» (середній бал 90 і вище); у пріоритеті – переможці різних конкурсів та олімпіад, творчих і наукових конференцій. Додатковий плюс – наявність авторських публікацій з вузькою спеціальністю в будь-яких друкованих виданнях.

Соціальна стипендія Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей.

Соціальна  стипендія Верховної Ради України призначається студентам вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей, які навчаються за кошти державного бюджету на денній формі навчання.

Кандидати на отримання соціальних стипендій Верховної Ради України висуваються з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей, які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності не  нижче 4 балів за 5-бальною шкалою оцінювання (80 і вище за 100 бальною шкалою).

Соціальні  стипендії  Верховної Ради України призначаються щорічно з 1 січня на один календарний рік розпорядженням  Кабінету Міністрів  України за поданням Міністерства освіти і науки України згідно з відповідними пропозиціями центральних органів  виконавчої влади, яким підпорядковані вищі навчальні заклади.

Розмір соціальних стипендій Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації становить – 750 гривень; для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації – 900 гривень.

Іменна стипендія Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів.

Розміри стипендій:

для студентів ВНЗ I-II рівнів акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст”, – 1800 гривень;

для студентів ВНЗ III-IV рівнів акредитації, наукових установ, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр”, “магістр”, – 2300 гривень.

Кандидат на призначення стипендії висувається ВНЗ за погодженою з органом студентського самоврядування пропозицією вченої ради з числа студентів, які за результатами літнього семестрового контролю мають відмінні оцінки з кожної навчальної дисципліни та які мають найбільші успіхи у навчанні та науковій роботі.

Стипендія призначається щороку з 1 вересня строком на один навчальний рік наказом керівника центрального органу виконавчої влади, якому підпорядкований ВНЗ, і виплачується за місцем навчання стипендіата у межах коштів, передбачених у загальному фонді кошторису ВНЗ на стипендіальне забезпечення, у встановленому розмірі.

Стипендія голови ОДА.

Кандидат на призначення стипендії висувається ВНЗ за погодженою з органом студентського самоврядування пропозицією вченої ради з числа студентів, які за результатами літнього семестрового контролю мають відмінні оцінки з кожної навчальної дисципліни та є переможцями різних конкурсів та олімпіад.

Кандидати на призначення стипендії визначаються після літньої заліково-екзаменаційної сесії. Стипендія призначається з 1 вересня до 30 червня.

 

Академічні стипендії імені державних діячів першого українського уряду.

Академічні стипендії імені державних діячів першого українського уряду призначаються студентам та курсантам закладів вищої освіти державної форми власності, які здобувають вищу освіту за освітнім рівнем магістра за спеціальностями та спеціальностями галузей знань та досягли значних успіхів у навчанні та науковій (творчій) діяльності:

Бориса Мартоса (Економіка);

Павла Христюка (Історія та археологія);

Валентина Садовського (Право);

Сергія Єфремова (Українська мова і література);

Христофора Барановського (Фінанси, банківська справа та страхування);

Миколи Стасюка (Аграрні науки та продовольство);

Володимира Винниченка (Культура і мистецтво);

Івана Стешенка (Освіта / Педагогіка).

Розмір стипендії – 2480 грн.

Відбір кандидатів на призначення Стипендій здійснюється закладом вищої освіти за результатами семестрового контролю, що передує строку їх призначення, на основі рейтингу успішності студентів у визначеному закладом вищої освіти порядку з числа:

студентів закладів вищої освіти, які здобули право на призначення академічних стипендій за особливі успіхи у навчанні та досягли значних успіхів у науковій (творчій) діяльності.

Призначення Стипендій здійснюється двічі на рік з першого числа місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, на період до визначення результатів наступного семестрового контролю наказами керівників закладів вищої освіти за поданням відповідних рішень стипендіальної комісії або вченої ради.

Студентам, які здобули право на отримання Стипендії та іншої академічної стипендії, виплачується одна академічна стипендія більшого розміру.

 

Академічні стипендії імені Героїв Небесної Сотні.

Академічні стипендії імені Героїв Небесної Сотні для студентів державної форми власності, які здобувають вищу освіту за спеціальностями імені:

Василя Мойсея (Фізична терапія, ерготерапія),

Дмитра Чернявського (Економіка);

Ігоря Костенка (Географія);

Сергія Байдовського (Інженерія програмного забезпечення);

Сергія Нігояна (Сценічне мистецтво);

Юрія Дяковського (Психологія).

Кандидатом на призначення стипендії може бути студент, який своєю активною громадянською позицією утверджує ідеали та цінності Революції Гідності, зокрема, сприяє:

становленню демократичної та правової держави, розвитку в закладі освіти та в суспільстві принципів демократії, справедливості та рівності;

усвідомленню студентами цінностей громадянського (вільного демократичного) суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина;

утвердженню та захисту прав і свобод людини та громадянина, інших демократичних цінностей і свобод.

Відбір кандидатів на призначення стипендій здійснюється за результатами першого семестрового контролю навчального року, що передує року їх призначення, з числа:

студентів, які досягли значних успіхів у навчанні та/або науковій, громадській, спортивній (творчій) діяльності та отримали право на академічну стипендію, займають рейтингові позиції в межах 10 відсотків перших за рейтингом (або є першими в рейтингах, до яких входять не більше 10 здобувачів вищої освіти), згідно з яким у відповідному закладі вищої освіти призначаються і виплачуються академічні стипендії.

Від закладу вищої освіти може бути відібраний лише один кандидат за кожною з визначених спеціальностей.

Відбір кандидатів на отримання стипендії здійснюється вищим органом студентського самоврядування (загальних зборів (конференції) студентів закладу вищої освіти у затвердженому ним порядку.

Рішення (витяг з рішення) вищого органу студентського самоврядування щороку до першого травня надсилається до конкурсної комісії з призначення стипендій імені Героїв Небесної Сотні. До нього додаються:

матеріали, що підтверджують його активну громадянську позицію;

мотиваційний лист;

витяг з рішення стипендіальної комісії, що підтверджує його право на призначення академічної стипендії.

Стипендії призначаються щороку наказами центральних органів виконавчої влади, до сфери управління яких належать відповідні заклади вищої освіти, за умови підтвердження права кандидата на академічну стипендію за результатами другого семестрового контролю, навчального року, що передує року її призначення.

Стипендії виплачуються щомісяця за місцем навчання стипендіата протягом навчального року починаючи з 1 вересня.

Студенти, які здобули право на отримання декількох академічних стипендій, отримують одну академічну стипендію більшого розміру.

 

Академічна стипендія імені М. С. Грушевського.

Академічна стипендія імені М. С. Грушевського для студентів та аспірантів вищих навчальних закладів, що призначається студентам та аспірантам державних вищих навчальних закладів денної форми навчання, які найбільше відзначилися в навчальній та науковій роботі, починаючи з другого курсу.

Призначення стипендій студентам вищих навчальних закладів здійснюється двічі на рік за результатами екзаменаційної сесії.

Студентам  стипендія  виплачується з першого числа місяця, що настає після закінчення екзаменаційної сесії,  у межах  коштів, передбачених   у  загальному  фонді  кошторисів  вищих  навчальних закладів  на  стипендіальне  забезпечення.

 

 Академічні стипендії Кабінету Міністрів України студентам вищих навчальних закладів та аспірантам.

Академічні стипендії Кабінету Міністрів України студентам вищих навчальних закладів та аспірантам призначається студентам – відмінникам вищих навчальних закладів та аспірантам за визначні успіхи у навчанні та науковій роботі.

Розмір академічної стипендії Кабінету Міністрів України для студентів становить 3,125 мінімальної академічної стипендії студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, для аспірантів академічна стипендія виплачується у розмірі посадового окладу викладача-стажиста, збільшеного на 15 відсотків.

Призначення  академічної  стипендії  Кабінету  Міністрів України  студентам  здійснюється  двічі  на  рік  за  результатами екзаменаційної   сесії   протягом   місяця  після  її  закінчення, аспірантам  –  один  раз  на рік розпорядженням Кабінету Міністрів України за пропозиціями МОН.

Кандидат на призначення стипендії висувається ВНЗ за погодженою з органом студентського самоврядування пропозицією вченої ради з числа студентів, які за результатами літнього семестрового контролю мають відмінні оцінки з кожної навчальної дисципліни та які мають найбільші успіхи у навчанні та науковій роботі.

 

Стипендії Президента України переможцям Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика та Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка – іменні стипендії, що призначаються особам із числа переможців фінального етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, які набрали найбільшу кількість балів. Стипендії засновано з метою вшанування пам’яті Тараса Шевченка.

Призначена для

Переможців фінального етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.

Умови призначення

Набрання найбільшої кількості балів у фінальному етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.

Стипендії призначаються з 1 вересня кожного року, строком на один календарний рік.

Розмір стипендії:

для студентів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, що навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст”, – 1770 гривень на місяць;

для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, наукових установ, що навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр”, “магістр”, – 2600 гривень на місяць.