Остафійчук Богдан Костянтинович (1993-2005)

Остафійчук Богдан Костянтинович (8.02.1948 р. у селі Хімчин Косівського району Івано-Франківської області) – член-кореспондент НАН України, професор, доктор фізико-математичних наук, завідувач кафедри матеріалознавства і новітніх технологій фізико-технічного факультету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Після закінчення з відзнакою Рожнівської середньої школи в 1966 році навчався на фізико-математичному факультеті Івано-Франківського державного педінституту, де, після закінчення, працював у науково-дослідній лабораторії. З 1972 по 1975 рік навчався в аспірантурі Інституту металофізики АН України. В 1975 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук «Електронна структура інтерметалідів типу фаз Лавеса».

З 1976 року працював начальником НДС Івано-Франківського педінституту, а також доцентом кафедри фізики. У даний період активно працював у галузі фізики твердого тіла, а саме: створення нових антифрикційних кислотостійких матеріалів та захисних покрить на металах і сплавах, здійснював керівництво рядом наукових проектів та тем. З 1988 року він організував і устаткував унікальним обладнанням наукову лабораторію фізики магнітних плівок та за конкурсом переходить на роботу в Інститут металофізики АН України на посаду завідуючого лабораторією, зосередивши свої зусилля на дослідженні та модифікації структури і магнітних властивостей монокристалічних ферит-гранатових плівок.

Після захисту докторської дисертації «Структура і магнітні властивості іонно-імплантованих епітаксіальних ферит-гранатових плівок» (вчена рада Інституту металофізики НАН України, м. Київ), у 1993 році був запрошений на посаду проректора з наукової роботи Прикарпатського університету імені Василя Стефаника, одночасно виконуючи обов’язки завідуючого спільною науково-дослідною лабораторією фізики магнітних плівок Інституту металофізики НАН України і Прикарпатського університету. Рішенням Кабінету Міністрів України в 2001 році даній лабораторії надано статус національного наукового надбання України.

Основні наукові інтереси Остафійчука Б. К. зосереджені в галузі фізики магнітних матеріалів та нанорозмірних систем. Результати, отримані з його участю і під його керівництвом, знаходяться на рівні світових стандартів, а їх практичне застосування дозволило створити генератори і накопичувачі електричної енергії з параметрами, що значно перевищують відомі світові аналоги. Свою наукову роботу професор Остафійчук Б. К. завжди поєднував із педагогічною. Він є автором 8 посібників, 3 підручника, 4 монографій, понад 200 наукових статей і винаходів, під його науковим керівництвом захищено 43 кандидатських та 10 докторських дисертацій, десятки дипломних і магістерських робіт. Вчений є членом редколегії двох наукових журналів, головою спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій, експертом з фізики ВАК України, заступником Голови фахової ради МОН України. З 1994 року одночасно завідує кафедрою матеріалознав-ства і новітніх технологій, успішно керує підготовкою докторських та кандидатських дисертацій, розробкою фундаментальних і прикладних тем в галузі нанотехнологій й фізикотермодинамічних властивостей наносистем. З лютого 2005 року по лютий 2012 року Остафійчук Б. К. – ректор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Вчителі: академік НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор Немошкаленко В.В. (Інститут металофізики НАН України, м. Київ); академік НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор Барьяхтар В.Г.  (Інститут магнетизму НАН України, м. Київ).

Наукові здобутки професора Богдана Констянтиновича Остафійчука відзначені Державною премією України в галузі науки і техніки за 2002 рік., також він визнаний Лауреатом престижного обласного рейтингу «Галицькі кмітливці року» в номінації «Кращий вчений винахідник», званням Заслуженого діяча науки і техніки України (2005); член-кореспондентом НАН України (2006).