Онлайн-вебінар з питань впровадження стандарту вищої освіти зі спеціальності «Початкова освіта»

20 квітня на базі Прикарпатського національного університету у форматі онлайн відбувся всеукраїнський вебінар «Впровадження Стандарту вищої освіти зі спеціальності 013 «Початкова освіта» в практичну діяльність ЗВО України». У ньому взяли участь гаранти освітніх програм галузі 01 Освіта/Педагогіка, члени груп забезпечення та всі зацікавлені особи, що представляли заклади вищої освіти різних регіонів України.

З вітальним словом виступив проректор з науково-педагогічної роботи університету, професор Сергій Шарин, який привітав учасників вебінару та побажав їм успіху в обговоренні стратегічних напрямів реалізації основних положень Стандарту вищої освіти.

Модератор заходу, завідувачка кафедри фахових методик і технологій початкової освіти, професорка Надія Луцан підкреслила актуальність ініційованої зустрічі, яка зумовлена необхідністю розробки єдиного підходу до процесу створення освітньо-професійних програм кожним закладом вищої освіти. Цей вебінар важливий для обміну інформацією між представниками  вітчизняних ЗВО щодо професійної підготовки фахівців початкової освіти.

У контексті поставлених завдань зі змістовними науковими доповідями виступили розробники Стандарту –  члени науково-методичної комісії, призначеної МОН України.

Особливу зацікавленість присутніх викликали проблеми кореляції компетентностей та програмних результатів навчання у стандартах вищої освіти, які презентувала Інна Хижняк, докторка педагогічних наук, професорка, декан факультету початкової, технологічної та професійної освіти Донбаського державного педагогічного університету.

Учасники вебінару мали можливість ознайомитися з інструкціями та рекомендаціями МОН України щодо оновлення стандартів вищої освіти, які представила Антоніна Міненок, докторка педагогічних наук, професорка кафедри дошкільної та початкової освіти Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка.

Основні напрями процесу формування освітньо-професійних програм підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 013 «Початкова освіта» окреслила Тетяна Федірчик, докторка педагогічних наук, професорка, декан факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

З доповіддю також виступила Людмила Бірюк, докторка педагогічних наук, професорка, завідувачка кафедри педагогіки і психології початкової освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Вона окреслила стратегічні напрями реалізації вимог Стандарту вищої освіти спеціальності 013 «Початкова освіта» до формування комунікативної компетентності здобувачів вищої освіти в змісті освітніх компонент. Така компетентність, на думку доповідачки, передбачає комплексне застосування мовних і немовних засобів, уміння змінювати глибину і коло спілкування, а також уміння інтерпретувати невербальні прояви інших людей.

Під час активної дискусії предметом обговорення були методики та технології, якими мають оволодіти майбутні бакалаври під час застосовування своїх знань на практиці.

Спікери вебінару акцентували увагу на тому, що освітній процес закладів вищої освіти має бути спрямований на формування у майбутніх фахівців умінь реалізовувати в процесі навчання молодших школярів як традиційні методики навчання, так і інноваційні технології початкової освіти.

Особлива увага під час онлайн-заходу приділялася питанням формування у здобувачів вищої освіти представлених у Стандарті освітніх компетентностей. Зокрема, йшлося про інтегральні компетентності, що полягають у здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі початкової освіти з розумінням відповідальності за свої дії; загальні компетентності, що спрямовані на формування здатності реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства та спеціальні (фахові, предметні) компетентності з визначенням цілої низки необхідних здатностей.

Декан  Педагогічного факультету нашого університету,  докторка педагогічних наук, професорка Оксана Кондур схвально оцінила роботу вебінару. Вона відзначила високий рівень дискусії та підкреслила важливість питань, винесених на обговорення.

На завершення, підсумовуючи роботу вебінару, Голова науково-методичної комісії з розробки Державного стандарту, професорка Ірина Шапошнікова підкреслила актуальність проблем всеукраїнського вебінару та висловила побажання подальшої співпраці з гарантами освітніх програм, членами груп забезпечення з метою підвищення якості освіти в ЗВО України.