IV Конкурс правничих творів-есе для учнів 9-11 класів закладів загальної середньої освіти та студентів 1-2 курсів закладів фахової передвищої освіти

IV Конкурс правничих творів-есе для учнів 9-11 класів закладів загальної середньої освіти та студентів 1-2 курсів закладів фахової передвищої освіти (за спеціальністю 081 «Право» та освітньою програмою «Міжнародне та європейське право»)

Правила та порядок проведення конкурсу правничих творів-есе для учнів 9-11 класів закладів загальної середньої освіти та студентів 1-2 курсів закладів фахової передвищої освіти

1. Загальні засади проведення конкурсу

1.1. Конкурс творів-есе з правознавства проводиться з ініціативи Навчально-наукового Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

В рамках даного конкурсу враховано потенційні потреби учнів закладів загальної середньої освіти та студентів закладів фахової передвищої освіти у здобутті вищої освіти за наступними напрямами:

1) спеціальністю 081 «Право»;

2) освітньою програмою «Міжнародне та європейське право».

1.2. Учасниками зазначеного конкурсу можуть бути учні 9-11 класів закладів загальної середньої освіти та студенти 1-2 курсів закладів фахової передвищої освіти.

1.3. Метою даного заходу є виявлення, формування та подальший розвиток знань, умінь та навичок учнів та студентів у сфері пізнання та дослідження як вітчизняних державно-правових так і сучасних міжнародно-
правових явищ і процесів.

1.4. Учнівські і студентські твори-есе з правознавства надсилаються у електронній формі до 20 квітня 2023р. на наступну електронну адресу: vitaliy.knysh@pnu.edu.ua

1.5. Результати конкурсу публікуються на сайті Навчально-наукового юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника ( law.pnu.edu.ua ) 06 травня 2023р.

1.6. За результатами конкурсу учні, студенти та їх наукові керівники будуть нагороджені: дипломами, грамотами, подяками і цінними подарунками.

2. Тематика та вимоги до оформлення творів-есе з правознавства

2.1. Твори-есе з правознавства виконуються за вибором учня, студента з однієї із наступних тем за Спеціальністю 081 «Право»:

1. Основні аспекти удосконалення Воєнної доктрини України на сучасному етапі.

2. Проблеми функціонування та збалансування гілок влади в умовах воєнного стану.

3. Особливості реалізації майнових та особистих немайнових прав внутрішньо переміщеними особами.

4. Здійснення права на безпечне довкілля в умовах війни.

5. Проблеми судового та адміністративного захисту прав призовників та мобілізованих осіб.

6. Стан та шляхи удосконалення кримінальної відповідальності за колабораціонізм в умовах воєнного стану.

Чи Освітньої програми «Міжнародне та європейське право»:

1. Організаційно-правові засади реформування сучасних міжнародних організацій в умовах сучасних викликів та проблем.

2. Перспективи членства України у НАТО чи інших альтернативних військових чи військово-політичних союзах.

3. Етапи, стан та перспективи вступу України до ЄС.

4. Організаційно-правові проблеми поводження з військовополоненими: міжнародний та національний аспект.

5. Міжнародно-правові засади волонтерської діяльності в умовах війни.

6. Основні напрями та способи притягнення воєнних злочинців до кримінальної відповідальності.

2.2. Твори-есе з правознавства (незалежно від спеціальності та освітньої програми) за обсягом повинні містити від 8 до 15 сторінок формату А4(297х210 мм); орієнтація – книжкова; текстовий редактор –Microsoft Word 2003 (формат *.doc); поля: верхній, нижній, лівий –20 мм, правий – 10 мм; шрифт (гарнітура) – TimesNewRoman; кегль –14; міжрядковий інтервал – 1,0; стиль – Normal (звичайний); сторінки – з нумерацією у правому верхньому куті сторінки та без номера на титульному аркуші. При цьому не слід використовувати переносів, приміток та гіперпосилань.

2.3. Структура творів-есе з правознавства включає наступні елементи:

1) титульний аркуш (додаток 1).

2) текст твору-есе: стиль шрифту – звичайний; відступ 1-го рядка абзацу – 1,25 см; вирівнювання – по ширині. У основному тексті твору-есе мають бути вказані наступні елементи:

а) вступ (обсягом до 2-х сторінок) – включає важливість теми та дані про структуру роботи (тобто дані про кількість розділів та підрозділів твору-есе та загальну кількість сторінок);

б) основна частина, яка містить виклад проблеми та шляхів її вирішення у творі-есе з точки зору учня – включає розділи та, за наявності, підрозділи роботи;

в) висновки (до 2-х сторінок, у яких зроблено основні узагальнення щодо суті проблеми та шляхів її вирішення).

г) список літератури – містить опис джерел, які використав учень під час виконання твору-есе.

2.4. Конкурсна комісія формується з числа викладачів Навчально- наукового юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.