Вітання з успішним захистом дисертації

Вітаємо доцентку кафедри педагогіки початкової освіти Педагогічного факультету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

                    ЦЮНЯК  ОКСАНУ  ПЕТРІВНУ

з успішним захистом докторської дисертації на тему «Система професійної підготовки майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності», поданої на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.451.01 в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Науковий консультант: Хомич Лідія Олексіївна, докторка педагогічних наук, професорка, заступниця з науково-педагогічної роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Офіційні опоненти: Хоружа Людмила Леонідівна, докторка педагогічних наук, професорка, Київський університет імені Бориса Грінченка, завідувачка кафедри теорії та історії педагогіки, м. Київ; Марусинець Мар’яна Михайлівна, докторка педагогічних наук, професорка, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, професорка кафедри психології і педагогіки, м. Київ; Коновальчук Іван Іванович, доктор педагогічних наук, доцент, Житомирський державний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри дошкільної освіти та педагогічних інновацій, м.Житомир.